Cần làm gì để giữ an toàn khi làm việc mùa dịch

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝 𝑜̛̉ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑛𝑜́𝑖 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔. 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑖́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 đ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.

Khử trùng văn phòng khi mở cửa làm việc trở lại

Đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝, 𝑦́ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̃𝑦 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝, “𝐇𝐨̀𝐚 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̀𝐚 𝐭𝐚𝐧” – “𝐒𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦” đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛.

Cần làm gì để giữ an toàn khi làm việc mùa dịch?

💠 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐭 – 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 sẽ

◾ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑡𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 ℎ𝑜̉𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐

◾ 𝑉𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦 𝑜̛̉ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 𝑛ℎ𝑜̛̉ 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛

◾ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑏𝑎̀𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐

◾ 𝑇𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑢̃𝑖, 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑜 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 ℎ𝑎̆́𝑡 ℎ𝑜̛𝑖

◾ 𝑀𝑜̛̉ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑠𝑜̂̉ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̀𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛

💠 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢 – 𝐇𝐚̃𝐲 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐞̂́𝐮 . . .

◾ 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑜̂́𝑚, 𝑚𝑒̣̂𝑡

◾ 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑎𝑖 đ𝑜́ 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ

💠 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐛𝐚 – 𝐇𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐩 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭

◾ 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑜̣𝑝 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑖̀ ℎ𝑜̣𝑝 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝

◾ 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑜̣𝑝 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛, ℎ𝑎̃𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔

◾ 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑠𝑒̃ ℎ𝑜𝑎̃𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡

💠 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐮̛ – 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧

◾ 𝐵𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑔𝑎̂𝑦 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖. 𝑉𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐

Sử dụng dịch vụ phun xịt khử trùng văn phòng, công ty, nhà ở căn hộ

  • Vệ sinh nhà cửa , văn phòng sạch sẽ
  • Pha thuốc theo liều lượng cho phép
  • Dùng máy ULV , MáyStihl . Chỉnh chế độ phun hạt siêu nhỏ
  • Phun kĩ các khu vực trần nhà , tường , vách , kẽ , gầm …. để thuốc diệt tối đa vi khuẩn, vi trùng
  • Cách ly khoảng 4h đồng hồ . Sau đó mở hệ thống cửa sổ , quạt … để thông thoáng .
Phun xịt khử trùng tại Cần Thơ 4
Phun khử trùng giúp giữ an toàn khi làm việc mùa dịch

◾ 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 – 𝐕𝐞̣̂ 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̀𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̛̉𝑎, 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝑛𝑜̛𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, . 𝑣.𝑣…𝐇𝐚̃𝐲 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧!

Khi có nhu cầu về dịch vụ phun xịt khử trùng hộ gia đìnhcơ quan, văn phòngnhà máy, xí nghiệp, trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, toà nhà,.. Quý khách vui lòng liên hệ tại:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & DỊCH VỤ TỔNG HỢP AD

  • Địa chỉ: P015, Chung cư Hưng Phú ( Lô B), Đường Lý Thái Tổ, P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ
  • Website: www.mayhutbuicantho.com
  • Email: mayhutbuicantho@gmail.com
  • Điện thoại: 0989199292

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *